MILJÖPOLICY


Västbo Lastbilcentral AB ska verka för ett kretsloppstänkande med hög prioritet på återvinning, återanvändande av material och användande av utrustning och material, som är av bästa miljöklass. Vi skall därvid föra en öppen dialog med kunder, leverantörer, branschorganisationer och myndigheter.

När vi utvecklar och anpassar våra produkter och tjänster till kundens krav, skall vi särskilt uppmärksamma miljöfrågorna.

Vad gäller vår hantering av industriavfall, skall vår målsättning vara att allt avfall skall sorteras och det mesta återanvändas, för att så lite som möjligt skall lämnas till deponering.

Vi skall verka för återvinning av överskottsmaterial från våra kunder.

Vår personal och åkare skall löpande informeras och utbildas i miljöfrågor som berör vår verksamhet.

Bedriva vår verksamhet så att våra tjänster innebär att miljöpåverkan begränsas så långt det är praktiskt och ekonomiskt möjligt.

Vi följer gällande miljölagstiftning men ser den som en lägsta nivå och arbetar ständigt med att förbättra vårt miljöarbete.


KVALITETSPOLICY


Västbo Lastbilcentrals målsättning är att uppfylla våra kunders krav på utförda uppdrag och leva upp till deras förväntningar så fullständigt som det är möjligt. Vi vill vara en seriös, tillförlitlig och högklassig leverantör.

Vi ställer följande grundläggande krav på alla våra uppdrag:
- att verksamheten skall präglas av en helhetssyn.
- att slutföra våra uppdrag enligt gällande bestämmelser och givna instruktioner.
- att underhålla vår fordons- och maskinpark samt övrig utrustning så att den alltid är i gott skick.
- att kvaliteten på material och tjänster är alla medarbetares ansvar.

Hela personalen ska arbeta med vår kvalitetsmålsättning för ögonen. Nya medarbetare ska informeras om kvalitetspolicyn. Kvaliteten ska alltid vara en självklarhet för alla i organisationen. Varje anställd ska erhålla tillräcklig information för att kunna utföra sitt arbete i enlighet med denna kvalitetspolicy.

Kvalitetssystemet ska styra verksamheten, förebygga fel och leda till ständiga förbättringar. Målsättningen ska vara att göra rätt från början så att vi minimerar våra felkostnader.

Vi vill uppnå denna kvalitetsmålsättning genom att ta tillvara erfarenheter och lärdomar för att utveckla oss vidare.

Copyright Västbo LBC